CivilJob kezdőoldal

Fizetett állások, önkéntes pozíciók
a civil szektorban

 Loader...

ÁSZF

www.civiljob.hu állásportál - Általános Szerződési Feltételek
Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató által (alvállalkozó partnerek közreműködésével) üzemeltetett www.civilsupport.hu URL-en elérhető Állásportál szolgáltatásainak nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazzák.

Fogalmi meghatározások:

Szolgáltató: az Állásportál segítségével az Ügyfelek számára Álláshirdetés, Álláskeresés adatbázis hozzáférés és ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató.

Ügyfél: a jelen ÁSZF alapján, ennek elfogadásával az Állásportál valamely szolgáltatását igénybevevő Partner

Ügyfél kapcsolattartó: az Állásportálon az Ügyfél által igénybe venni kívánt szolgáltatásoknak megfelelő jogosultsággal regisztrált elsődleges felhasználó.

Hirdető: az Állásportálon Álláshirdetést megjelentető Ügyfél.

Állásportál: A www.civiljob.hu internetes elérési útvonalon (URL) elérhető, álláshirdetések közzétételét, álláskeresők regisztrálását és ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat biztosító alkalmazás.

Ügyfél Adminisztrációs Felület: az Állásportálon belül az Ügyfél számára bejelentkezés után rendelkezésre álló felület, ahol elérhetők számára az Ügyfél által elérhető on-line szolgáltatások.

Álláshirdetés: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, amely a Hirdető számára az Állásportálon meghatározott időtartamra, 1 munkakörre vonatkozó hirdetési megjelenést biztosít.

Álláskereső adatbázis: az Álláskeresők adatainak összessége

Álláskereső: az Állásportálon Álláshirdetésre, és/vagy az Álláskereső adatbázisba regisztráló felhasználó.

Álláskereső adatbázis hozzáférés: a Szolgáltató által az Ügyfél számára meghatározott időtartamra nyújtott szolgáltatás, amelynek keretében az Állásportálon ilyen hozzáféréssel rendelkező felhasználó jogosult az Álláskereső adatbázisba regisztrált, ehhez hozzájárulásukat adó Álláskeresők profiladatait megtekinteni, az egyes Álláskeresők számára az Álláskereső személyes adataihoz való hozzáférésre vonatkozó egyedi engedélykérést küldeni, az egyes Álláskeresők egyedi engedélye alapján az adott Álláskereső személyes adatait megtekinteni.


I. A szerződés tárgya
Jelen ÁSZF alapján Ügyfél megbízza Szolgáltatót, Szolgáltató pedig elvállalja, hogy az Állásportálon az Ügyfél által igénybe venni kívánt szolgáltatásokat az erre vonatkozó Megrendelés szerint biztosítja, Ügyfél pedig a Megrendelés szerinti díjat megfizeti.

II. Az Állásportál szolgáltatásai, azok igénybevétele

II.1. Ügyfél, kapcsolattartó regisztráció

II.1.a. Ügyfél regisztráció
Az ügyfél regisztráció igénylése az Állásportálon tett tájékozódás, a jelen ÁSZF elolvasása és megértése után az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával, az Állásportálon elérhető on-line regisztrációs lap kitöltésével és a Szolgáltatóhoz az Állásportálon keresztüli eljuttatásával történik.

II.1.b. Ügyfél regisztráció jóváhagyása
Szolgáltató a minden szükséges adatot tartalmazó regisztrációt rögzíti az Állásportálon, és 48 órán belül értesíti az Ügyfél regisztrációt kérőt.

II.1.c. Ügyfél kapcsolattartó hozzáférés elkészítése
Ügyfél az Ügyfél regisztráció során adja meg Ügyfél kapcsolattartója nevét, e-mail címét és egyéb elérhetőségeit, ami alapján Szolgáltató az Ügyfél regisztráció jóváhagyásával együtt elkészíti az Ügyfél kapcsolattartó számára az Állásportál megfelelő funkcióihoz hozzáférést biztosító felhasználónevet és ideiglenes jelszót, amelyeket e-mailben elküld az Ügyfél kapcsolattartó számára.

II.1.d Ügyfél kapcsolattartó hozzáférés aktiválása
Ügyfél kapcsolattartó a hozzáférés elkészültéről számára küldött e-mail értesítésben lévő URL-en keresztül aktiválja hozzáférését. A hozzáférés aktiválására az e-mail kiküldésétől számított 48 órán belül van lehetőség, a hozzáférés aktiválás hiányában 48 óra múlva érvénytelenné válik. 

Ügyfél jogosult jelszavát bármikor megváltoztatni, erre az Állásportálra bejelentkezés után a jelszó módosítás funkció használatával van módja. A Szolgáltató javasolja az Ügyfélnek, hogy a lehető legrövidebb időn belül változtassa meg a Szolgáltató által adott jelszót, valamint a későbbiekben is rendszeresen módosítsa a használt jelszavakat.

Ügyfél kapcsolattartó jogosult a szolgáltatás igénybevételéhez használt e-mailcímében bekövetkezett változás átvezetését kérni a Szolgáltatótól.

Szolgáltató az Ügyfél Adminisztrációs Felület használata biztonságának fokozása érdekében jogosult tájékoztatást kérni az Ügyfél kapcsolattartótól az általa használt e-mailcímek aktualitásáról. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató ezen megkeresése válasz nélkül marad, a Szolgáltató jogosult az érintett hozzáférések megszüntetésére.

II.1.e. További kapcsolattartók regisztrálása
Ügyfél kapcsolattartó további kapcsolattartókat regisztrálhat az Ügyfél Adminisztrációs Felületen keresztül a további kapcsolattartók nevének és e-mail címének megadásával. A további kapcsolattartók jelszavukat igen, egyéb adataikat azonban nem módosíthatják.
A megadott e-mail címekhez Szolgáltató rendel jelszót, amelyet elküld az aktiválni kért e-mail címekre. 
Szolgáltató jogosult a további kapcsolattartók számának korlátozására. 

Ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott további kapcsolattartók közvetlenül vele jogviszonyban álló természetes személyek (munkavállalók, megbízottak, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek), akiket e-mail címük megadása előtt tájékoztatott az adattovábbítás céljáról és hozzájárulásukat beszerezte, valamint megismertette velük a szolgáltatás igénybevételének feltételeit.

Szolgáltató az Ügyfél által megadott bármely e-mail címről, bármely kapcsolattartójától érkező megrendelést, illetve bármely egyéb nyilatkozatot, közlést az Ügyfél jognyilatkozatának tekint, Ügyfél felelős valamennyi kapcsolattartójának az Állásportállal kapcsolatos tevékenységéért.
Amennyiben az Ügyfél által megadott kapcsolattartók személyében bármilyen változás történik, így különösen az adott munkavállaló munkaviszonya megszűnik az Ügyfélnél, vagy az Ügyfél új munkavállalónak kíván hozzáférést biztosítani, arról haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót. 

Szolgáltató az Ügyfél bejelentése alapján a volt munkavállaló e-mailcímét és jelszavát törli a hozzáférésre jogosultak köréből, új munkavállaló esetén pedig az Ügyfél által megadott e-mailcímhez új jelszót rendel és küld meg az érintett kapcsolattartónak.

A jelen pontban foglaltak be nem tartásából eredő kárért, illetve bármilyen egyéb jogkövetkezményért kizárólag az Ügyfél a felelős.
II.2. Álláshirdetés rögzítése, publikálása, inaktiválása

II.2.a Álláshirdetés adatainak rögzítése
Ügyfél kapcsolattartó az Állásportálon bejelentkezve az Állásportál megfelelő funkcióján keresztül rögzítheti az Álláshirdetés adatait.


II.2.b Az Álláshirdetés tartalma

Álláshirdetésenként egy munkakör hirdethető meg egy munkavégzési helyre.

Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy az Álláshirdetésben kizárólag saját, vagy az adott állást kínáló megbízója állásajánlatát kéri közzétenni. Az Ügyfél garantálja, hogy az álláshirdetés sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt vagy adatot és nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét. 

Szolgáltató csatlakozott a www.nyitottakvagyunk.hu kezdeményezéshez, amelynek keretében vállalta, hogy marketing és kommunikációs anyagaiban, nem használ szexista üzeneteket. 
Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy az álláshirdetés sem tartalmaz szexista üzeneteket, áthallásokat.

Az Ügyfél felelőssége kiterjed többek között annak biztosítására is, hogy az álláshirdetés nem tartalmaz 
-    szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket; 
-    jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti-, vagy magántitkokat; 
-    megtévesztő jellegű adatokat; 
-    bűncselekményre felbujtást; 
-    szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket;
-    reklámot; 
-    olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek becsületsértők, vagy rágalmazóak, illetve alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására; amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra; 
-    súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak vagy válthatnak ki; 
-    becsmérlők vagy megalázók; 
-    faji, vallási vagy politikai ellentétet szítanak vagy szíthatnak; 
-    egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak; elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik; vagy bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják.

A hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak megfelelően kell elkészítenie. (Kivételt képezhetnek a szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie.) A Szolgáltató a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat külön egyeztetés nélkül is elvégezheti. 

Ha a Szolgáltató megítélése szerint a hirdetés szövegében - értelmezési probléma miatt, vagy egyéb okból - érdemi változtatásra is szükség van, ezt az Ügyféllel egyeztetve kell elvégezni. Az egyeztetések időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbításra kerülhet.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hirdetést a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és az Állásportál arculatának megfelelően átalakítsa akár a hirdetés Ügyfél általi feltöltése esetén is. A hirdetés tartalmi elemeinek átalakítása, törlése esetén a Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét a változásra, aki köteles a változásokat e-mail útján jóváhagyni. A Szolgáltató az Ügyfél által jóváhagyott tartalmú hirdetést jeleníti meg.

A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a hirdetéseket a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja és a hirdetés Szolgáltató általi megváltoztatása nem jelenti azt, hogy a hirdetést minden tekintetben jogszerű, e vonatkozásban minden felelősség az Ügyfelet terhel.


II.2.c. Álláshirdetés publikálása

Az Ügyfél által rögzített Álláshirdetés adatait Szolgáltató ellenőrzi, és ha az Álláshirdetés tartalma megfelel a jelen ÁSZF II.2.b pontjában foglaltaknak, publikálja, és erről e-mail értesítést küld az Álláshirdetésben megadott Ügyfél kapcsolattartónak. A 16.00 óráig beérkezett Álláshirdetés még aznap, a 16.00 után érkezett Álláshirdetés a következő munkanapon kerül publikálásra.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fenti határidőktől megfelelő értesítés esetén eltérjen (pl. a munkaszüneti napok esetén, előzetesen bejelentett sztrájk, egyéb vis major esemény kapcsán).

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az Állásportálon feltüntetett aktuális hirdetésekben szereplő állások időközbeni betöltéséről, vagy az állásajánlatok időszerűségének egyéb okból történt megszűnéséről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ilyen Álláshirdetéseit inaktiválja, vagy törli.

Az értesítés elmulasztásából származó valamennyi kárt az Ügyfél viseli. A Szolgáltató az Ügyfél értesítését követően eltávolíthatja az aktualitását vesztett Álláshirdetést, ebben az esetben az Ügyfél változatlanul az Álláshirdetés megrendelt, teljes időtartamára vonatkozó hirdetési díjat köteles megfizetni.


II.2.d Álláshirdetés publikálásának visszautasítása

Ügyfél nem kérheti olyan hirdetés megjelentetését, illetve Szolgáltató megtagadhatja a közzétételt, vagy bármikor törölheti a hirdetést, ha az
- jogszabályba ütközik;
- nem tartalmazza a valóságnak megfelelően legalább a meghirdetett állás megnevezését a követelményeket/feladatokat és a jelentkezés módját;
- amely esetén a logó és URL megjelenítésen túlmenően a hirdetés egyes elemei, vagy teljes egésze elektronikus hirdetésnek, illetve reklámnak minősülhet, így az olyan hirdetés, amely közvetve vagy közvetlenül népszerűsít egy vállalkozást, vagy annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét, pl. ha a cégismertető reklámnak minősül, ha a Partner saját weboldalára navigálja el a felhasználót további állásajánlatok megismertetése céljából stb.;
- nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen vagy tréfás adatokat, pozíciót, követelményeket, ajánlatot, vagy egyéb elemeket tartalmaz, illetve ténylegesen nem álláshirdetés;
- sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét;
- olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az állásközvetítést;
- egy hirdetésben több állásajánlat közzétételét tartalmazza;
- az Ügyfél logóján és hivatalos weboldalának nyitó oldalára mutató URL-jén túlmenően egyéb logó, kép, grafikus ábrázolás, link található benne;
- a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint az Állásportál, vagy a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, a Szolgáltató üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti;
- technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető;
- azzal szemben hatóság - akár hivatalos, akár informális úton - kifogást emelt;
- jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütközik.

Fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, illetve kötelezheti az Ügyfelet az okozott károk megtérítésére. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Ügyféllel és harmadik személyekkel szemben nem felel a hirdetés eltávolítása, illetve az ahhoz való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért.

A jelen pontban meghatározott esetekben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.


II.2.e Álláshirdetés inaktiválása

Ügyfélnek az Állásportál megfelelő funkciója segítségével módja van az Álláshirdetést annak lejárata előtt inaktiválni.II.3. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak elérése

II.3.a Jelentkezés álláshirdetésre
A publikus Álláshirdetésekre az Állásportálon regisztrált Álláskeresők jelentkezhetnek.

II.3.b. Értesítés jelentkezőről
Amennyiben Hirdető kért ilyen szolgáltatást, Szolgáltató e-mailben értesíti Hirdetőt, ha Álláshirdetésére Álláskereső jelentkezett. Az e-mail az Álláskereső alapadatait tartalmazza, és egy linket, amelyen keresztül az Állásportálon az Álláskereső összes adata elérhető.

II.3.c Hirdetésre jelentkezettek adatainak elérése
Ügyfél kapcsolattartó az Állásportálon bejelentkezve láthatja az adott Álláshirdetésre jelentkezettek listáját, részletes adatait.

II.3.d. Kapcsolatfelvétel
Hirdető az Álláskereső által megadott elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot az Álláskeresővel, de kizárólag konkrét, valós, saját állásajánlatával kapcsolatban. Az állásajánlattal történő megkeresésben fel kell tüntetni a küldő társaság nevét. A megkeresés nem keltheti azt a látszatot, hogy az a Szolgáltatótól, vagy az Állásportálról érkezik, és nem tartalmazhat valótlan utalást a Szolgáltató és az Ügyfél kapcsolatáról.


III. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja:

On-line módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szükséges adatlapok kitöltésével és a Szolgáltató részére a megerősítés elektronikus úton történő megküldésével, annak Szolgáltató általi visszaigazolásával az Ügyfél megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató az igénybejelentést követő legkésőbb 2 munkanapon belül az igény megérkezését pozitívan visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.


IV. Felelősségi szabályok

IV.1.Jelszókezelés
Ügyfél köteles az általa aktiválni kért valamennyi jelszavát szigorúan bizalmasan kezelni, titokban tartani és gondoskodni arról, hogy az illetéktelen személyeknek ne jusson tudomására és e-mailcímei, valamint jelszavai ne kerüljenek jogosulatlanul felhasználásra.
Ügyfél köteles ezen kötelezettséget a rendszerhez hozzáférést szerző munkatársaival, közreműködőivel szemben is érvényre juttatni.
Ügyfél felelős a kizárólagos hozzáférését lehetővé tevő jelszóval elérhető valamennyi szolgáltatás igénybevételéért.
Ügyfél felelős azért, ha illetéktelen személyek felhasználják az Ügyfél megrendelt szolgáltatással kapcsolatban megadott bármely e-mailcímét, vagy jelszavát, illetve visszaélnek, kárt okoznak azok felhasználásával.
Az Ügyfél által megjelölt további kapcsolattartók nem jogosultak saját e-mailcímükben bekövetkezett változás átvezetését kérni a Szolgáltatótól, e tekintetben Szolgáltató kizárólag a kijelölt Ügyfél kapcsolattartótól fogad el módosítási kérelmet. 

IV.2.Állásportál használata
Az Ügyfél garantálja, hogy az Állásportál szolgáltatásait rendeltetésszerűen, kizárólag jogszerű módon és célokra, jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával használja.

Ügyfél ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra haladéktalanul megtéríti Szolgáltatónak mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések Ügyfél, vagy az állást kínáló ügyfele általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.
Fentiek alapján az Ügyfél köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, Ügyfélnek a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

IV.3.Szolgáltatás folytonossága
A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). 
Ezekben az esetekben a határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával, azzal, hogy amennyiben a teljesítés adott munkanapon már nem nyújtható, automatikusan a következő munkanapon kerül sor a szolgáltatás nyújtására. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a fentiekből eredő kárért, illetve bármilyen hátrányért való felelősségét kizárja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásai eredményeképpen létrejött munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, a hirdetés látogatottságának elmaradása, vagy a hirdetés, munkavállaló keresés eredménytelensége miatt nem vonható felelősségre. 
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az adatbázisba feltöltött önéletrajzok tartalmáért, így különösen azok hitelességéért, valódiságáért, aktualitásáért.

A Szolgáltató a hirdetés megtekintéséről adott információk körében nem vállal felelősséget azért, hogy minden megtekintés más személy részéről történik, tehát a megtekintések statisztikailag rögzített száma nem feltétlenül egyezik meg azon személyek számával, akik a hirdetést megtekintették. Ez utóbbi tekintetében nem áll rendelkezésre információ.

Az Ügyfél tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigény csak a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás díjai a jelen és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.

IV.4.Védjegyek használata
Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltató védjegyeinek felhasználására, így különösen nem hirdetheti a szolgáltatását (akár külön, akár csomagban, összetett értékesítési konstrukcióban) a Lízingszövetség, Pénzügyi Állásportál feltüntetésével, megnevezésével sem az írott, sem az elektronikus médiában, kivéve ha erre a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli engedélyt adott.

IV.5.Reklamáció
Az Ügyfél az esetleges reklamációt a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni.

IV.6.Vitás kérdések rendezése
Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi szerződések, illetve jelen ÁSzF nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell figyelembe venni. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

V. Adatvédelmi rendelkezések

V.1. Személyes adatok kezelése
Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a birtokába kerülő önéletrajzok, egyéb, a felhasználók által megadott adatok és feltöltött dokumentumok személyes adatokat tartalmaznak. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltató által a jelen ÁSZF alapján hozzáférhetővé tett személyes adatokat, szakmai önéletrajzokat, és az álláskereső hozzájárulásával hozzáférhetővé tett egyéb információkat – összhangban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyel (a továbbiakban: „Avtv”) és az egyének a személyes adatok gépi feldolgozása során történő védelméről szóló 1998. évi VI. törvénnyel – bizalmasan kezeli, és kizárólag az adott szolgáltatás céljára, azaz saját,- illetve az álláshirdetésben meghirdetett állást kínáló megbízója – munkaerő szükségletének kielégítése érdekében, a felhasználáskor már adott, konkrét, nyitott pozíciójú állással kapcsolatban használhatja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi.
Ügyfél az Avtv. rendelkezéseinek eleget téve köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa végzett jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért teljes felelősséggel tartozik az Avtv. 18. §-nak megfelelően.

V.2. Kapcsolattartók adatai
Ügyfél garantálja a Szolgáltató felé, hogy a kapcsolattartók hozzáférés igénylésükkel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím) a Szolgáltató, a Webstation Bt. és a Flowprogress Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szolgáltató, a Webstation Bt. és a Flowprogress Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a megrendelt szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a szolgáltatás időtartama alatt.

V.3.Álláshirdetések megjelenítése
Ügyfél a hirdetés szolgáltatás igénybevétele esetén hozzájárul ahhoz, hogy az Álláshirdetés a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján és szerint megjelenítésre kerüljön, és azokat az Állásportál, illetve a Szolgáltató saját felhasználói megtekinthessék.

VI. Titoktartás

Ügyfél és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit
nem hozhatják nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem.

VII. A szerződés megszűnése
A szerződés megszűnik
- a teljesítéssel és a díj megfizetésével,
- a felek általi közös megegyezéssel,
- rendkívüli felmondás esetén azonnali hatállyal.
Rendkívüli felmondásra vétkes szerződésszegés esetén van lehetőség A rendkívüli felmondást ajánlott tértivevényes levélben kell a másik félnek megküldeni. Amennyiben a szerződés Szolgáltató által kerül megszüntetésre rendkívüli felmondással a teljesítés bármely szakaszában, Ügyfél köteles a szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra és Szolgáltató kárait megtéríteni.
A rendszerben rögzített álláshirdetésnek Ügyfél által, a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén az Ügyfél nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére.
Amennyiben a Szolgáltató a regisztrációkor, illetve igénybejelentéskor megadott adatok átvizsgálásakor megállapítja hogy az Ügyfél nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére (pl. egy nem bejegyzett vállalkozásról van szó, vagy az Ügyfél egy másik vállalkozás adatait használja fel jogosulatlanul erre a célra), a hirdetési szolgáltatás nyújtását, a hozzáférés biztosítását azonnal leállítja.
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, ha az Ügyfél jelentősen megsérti az ÁSZF-ben foglaltakat, így különösen ha:
a, Ügyfél nem megfelelően kezeli az önéletrajz-adatbázisból szerzett adatokat,
b, Ügyfél megszegi a munkakeresőkkel történő kapcsolatfelvétel szabályait,
c,. Ügyfél a saját regisztrációján keresztül lehetővé teszi a szolgáltatások használatát harmadik személynek,
d, Ügyfél az ÁSZF-be, vagy a jogszabályi rendelkezésekbe ütköző magatartást tanúsít.

Amennyiben a Ügyfélnek a Szolgáltatóval szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha az Ügyfélellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a tartozás megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés esetén az Ügyfél további hirdetéseinek átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani, illetve a Ügyféllel megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani.

VIII. Az ÁSzF közlése és hatálya
A jelen ÁSZF 2014. szeptember 29-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban, az esetleges módosításokról a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 munkanappal értesítést küld az Ügyfél részére. Jelen ÁSZF-nek a Ügyféllel való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy annak elérhetőségét feltünteti a Megrendelőben és a keretszerződésekben. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Állásportál ÁSZF menüpontja alatt közzétételre kerül.

Kelt: Piliscsaba, 2014. szeptember 29.


VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az elektronikus úton kötött szerződésekre az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
  Keresés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álláskeresőknek
Civil szervezeteknekVállalati CSR