CivilJob kezdőoldal

Fizetett állások, önkéntes pozíciók
a civil szektorban

 Loader...

Adatvédelem

A CivilJob weboldal adatvédelmi nyilatkozata

A http://civiljob.hu/ URL alatt elérhető weboldalt (továbbiakban: Weboldal) a Civil Support Nonprofit  Kft. (2081 Piliscsaba, Csévi út 3., Cégjegyzékszám: 13-09-159377; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat) az Adatkezelő által a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát és kötelezettségvállalásait tartalmazza.

A Civil Support Nonprofit Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-74216/2014

1    Megfelelés a jogszabályoknak
1.1
Az Adatkezelő a látogatók és a felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.
1.2
Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos magyar jogszabályoknak és fontosabb nemzetközi ajánlásoknak, különös tekintettel az alábbiakra:
A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv. értelmező rendelkezéseiben (2. §) rögzített tartalmával.
(a) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ("Avtv.")
(b) Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
(c) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
1.3
Fenntartjuk a jogunkat, és egyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatvédelmi politikánkat és egyben jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.
1.4
Adatvédelmi politikánk bármilyen változásáról látogatóinkat a Weboldalon előzetesen értesítjük, míg lényeges változásokról felhasználóinkat előzetesen e-mail útján is tájékoztatjuk.

2    Általános adatkezelési elvek
2.1
A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője az Adatkezelő.  Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
2.2
A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az álláskeresők részére állás- és önkéntes lehetőségeket közvetítsen.
2.3
Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.
2.4
Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez.
2.5
Fenntartjuk jogunkat, hogy látogatóinktól, felhasználóinktól és ügyfeleinktől gyűjtött, valamint állás- és önéletrajzi adatbázisunk összetételére vonatkozó statisztikai - azaz személyes adatnak nem minősülő - adatokat adatvédelmi politikánknak és az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzuk, valamint harmadik személyek számára továbbítsuk.
2.6
Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.
2.7
Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
2.8
Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).
2.9
Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
2.10
Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldal látogatóit is) az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, a info@civilsupport.hu e-mail címen az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni.
 
3    Regisztráció
3.1
Önéletrajzuk, illetve az álláskereséshez kapcsolódó adataik feltöltése érdekében felhasználóink regisztrálják magukat honlapunkon.
A regisztráció során a felhasználóinkat az alábbi személyes adatok közlésére kérjük:
(a) e-mail cím (megkülönböztetés, az elfelejtett jelszó újbóli megküldése, álláslehetőségek, valamint értesítések, hírlevél megküldése céljából);
(b) jelszó (ezzel léphet be személyes postafiókjába).
3.2
Az egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérhetünk látogatóinktól.
Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá, a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel, harmadik fél számára nem továbbítjuk, vagy tesszük hozzáférhetővé azokat.
3.3
Regisztráció során gyűjtött személyes adatait semmilyen esetben sem továbbítjuk, vagy tesszük hozzáférhetővé harmadik fél számára.
3.4
A regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint adatvédelmi politikánknak megfelelő kezelésére.
 
4    Önéletrajzok, állás- és önkéntes pozíciók kereséshez kapcsolódó adatok feltöltése
4.1
A regisztrációt követően lehetősége van a keresett állással kapcsolatos információkra vonatkozó adatok megadására,a  tanulmányi adatokra, önkéntes munkavállalásra, valamint magyar és idegen nyelvű önéletrajzának és egyéb pályázati dokumentumainak (motivációs levelét, vagy akár fényképét, stb.) adatbázisunkban való elhelyezésére.
4.2
Kizárólag a felhasználó dönt arról, hogy milyen személyes és egyéb adatokat kíván közölni önéletrajzában. Önéletrajzát akár személyes adatai nélkül is elküldheti.
Amennyiben nemcsak névtelen önéletrajzot szeretne feltölteni, hanem azt szeretné, hogy az Ön iránt érdeklődő szervezetek megtekinthessék személyes adatokat is tartalmazó önéletrajzát, valamint egyéb pályázati anyagait és közvetlenül felvehessék Önnel a kapcsolatot, úgy önéletrajzában és egyéb pályázati dokumentumaiban megadhatja személyes adatait.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Avtv. rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott felhasználó regisztrációját törölni.
4.3
Önéletrajzának és egyéb pályázati dokumentumainak feltöltésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes és egyéb adataival hozzájárulásának, adatvédelmi politikánknak és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi adatkezelési műveleteket végezzük: rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, a 4.5 pont szerinti továbbítás, hozzáférhetővé tétel, zárolás, törlés és megsemmisítés.
4.4
Az önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait bármikor saját kezűleg módosíthatja, frissítheti és törölheti.
Közös érdekünk, hogy önéletrajzában és egyéb pályázati dokumentumaiban szereplő adatai mindenkor pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ennek megfelelően kérjük, hogy az önéletrajzában és egyéb pályázati dokumentumaiban szereplő adatait - azok változása esetén - megfelelően módosítani, aktualizálni, illetve törölni szíveskedjen.
4.5
Önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait a felhasználó hozzájárulása alapján továbbítjuk, illetve hozzáférhetővé tesszük mindazon a társaságunkkal ügyfélkapcsolatban álló szervezetek számára, akiknek az érdeklődésére az Ön anyagai az Ön által a Weboldalon történő regisztráció során megadott, vagy a szervezetek preferenciái alapján számot tartanak (Adattovábbítás). Az adattovábbítás kizárólagos célja, hogy a potenciális munkáltatók, illetve állásközvetítők közvetlenül Önnel felvehessék a kapcsolatot, illetve közvetlenül hozzáférjenek az Ön által a Weboldal adatbázisában elhelyezett adatokhoz.
A Weboldalon a http://civiljob.hu/hirdetoink/  link alatt elérhető egy folyamatosan frissített lista az Adattovábbítással érintett cégekről, illetve személyekről. Amennyiben adatait a weboldalra feltölti, és hozzájárul az Álláskereső adatbázisban való megjelenéshez is, azt úgy tekintjük, hogy Ön valamennyi, a fenti linken szereplő személy és szervezet felé irányuló adattovábbításhoz hozzájárult.
 
Az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló szervezetek szerződésük keretein belül kötelezettséget vállaltak az adatbázisunkban található adatok jogszabályszerű kezelésére. Jelezzük azonban, hogy - szerződéses kötelezettségeik kikényszerítésén túl - nincs ráhatásunk arra, hogy azon szervezetek, amelyek hozzáférnek az Ön adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló szervezetek jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért. Biztosíthatjuk azonban, hogy adatkezelői minőségünkben minden tőlünk telhetőt elkövetünk azért, hogy Ön maradéktalanul gyakorolhassa információs önrendelkezési jogát. Amennyiben az adattovábbítással érintett személyek vagy szervezetek által végzett adatkezelésekről további információt szeretne kapni, kérjük, hogy lépjen közvetlen kapcsolatba az adott adatkezelővel.
Önéletrajzát és egyéb pályázati dokumentumait a feltöltést követően 1 évig tároljuk adatbázisunkban, kivéve amennyiben azokat Ön korábban törli (amelyre bármikor lehetősége van), vagy a törlésére a 10.3(ii) pont szerint kötelesek vagyunk.
 
5    Jelentkezés egy állásra
5.1
A Weboldal használata során néhány esetben közvetlenül az állást hirdető szervezet oldalára is eljuthat, ahol általában egy on-line jelentkezési űrlap kitöltésével jelentkezhet az Ön által választott állásra.
5.2
Más esetekben az általunk szerkesztett pályázati űrlap segítségével adhatja meg személyes adatait, elérhetőségét.
Az űrlap kitöltését követően pályázata vagy közvetlenül az állást hirdető szervezethez jut el e-mailben, vagy egy általunk kezelt adatbázisba kerül, ahol előzetes hozzájárulásának megfelelően kizárólag az Ön által választott szervezet részére hozzáférhetővé tesszük, illetve továbbítjuk.
Vonatkozó adatvédelmi politikánkat a 4.5 pont tartalmazza.

6    Anonim látogatóazonosító ("süti" vagy "cookie") és naplóállományok
6.1
Az anonim látogatóazonosító egy olyan text file, amelyeket böngészője helyez el számítógépe merevlemezén. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, a látogatóval kapcsolatba hozható adatot nem tartalmaz. Az anonim látogatóazonosító kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas.
Név, e-mail cím vagy bármilyen személyes adat megadása nem szükséges, hiszen az adatcsere a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerver és a látogató számítógépe között történik.
6.2
Anonim látogatóazonosítót használunk annak érdekben, hogy látogatóink részére testreszabott és emelt szintű szolgáltatást nyújtsuk. Az anonim látogatóazonosító használatával tájékozódunk továbbá látogatóink információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább emelhessük szolgáltatásaink színvonalát.
6.3
Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését az Ön gépére.
Anonim látogatóazonosítók elutasítása alapvetően nem érinti az általunk nyújtott szolgáltatások használhatóságát, azonban bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.
Böngészője beállításával alternatívaként figyelmeztetést kérhet az anonim látogatóazonosítók fogadása előtt, így eldöntheti, hogy elfogadja vagy elutasítja őket.
6.4
Szolgáltatásaink nyújtása során a szolgáltatást végző szerverek által rögzített naplóállományok ("logfile"-ok) a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző és operációs rendszer típusa, a kérés ideje és időtartama, a kért oldal címe, a korábban látogatott oldalak, stb. Az ilyen adatok rögzítésének kizárólagos célja a honlap-látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése.
A fenti információk az anonim látogatóazonosítónál leírtakhoz hasonlóan személyes azonosítására nem alkalmasak, ugyanakkor az Adatkezelő tisztában van azzal, hogy az ilyen adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományok 90 napig tárolásra kerülnek az Adatkezelő által üzemeltetett szerveren. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
6.5
Az anonim látogatóazonosítók és naplóállományok alkalmazásával gyűjtött - nem személyes - adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók "mozgásának" elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez segíthetnek hozzá. Az így nyert adatokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze.
 
7    Felmérések, kérdőívek, szavazások
7.1
Időről időre felhívjuk látogatóinkat, illetve felhasználóinkat, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felmérések, kérdőívek kitöltésével, illetve szavazásokon való részvétellel, stb. adatokat közöljenek.
7.2
A részvétel ezen információ-gyűjtéseken minden esetben önkéntes, esetleges adatszolgáltatás kizárólag az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. Látogatóink, illetve felhasználóink minden esetben szabadon dönthetnek, hogy személyes adatokat (mint név és e-mail cím), vagy kizárólag demográfiai információkat (mint például postai irányítószám és állás) bocsátanak rendelkezésünkre.
7.3
Az e-mail cím esetleges rögzítésének célja annak biztosítása, hogy minden felhasználó csak egyszer töltse az adatlapot, elkerülve a többszöri részvételt. A megadott e-mail cím és a felmérés során bevitt adatok szigorúan elkülönítve és kizárólag a fent megjelölt célok érdekében tárolódnak. Részvételét bizalmasan kezeljük a statisztikai értékelési folyamat során, személyes adatait nem kapcsoljuk össze e-mail címével.
A felmérések, kérdőívek, illetve szavazások alkalmazásával gyűjtött adatokat adatkezelési politikánknak és a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően kizárólag a résztvevők értesítésére, valamint szolgáltatásaink színvonalának emelésére használjuk fel.
Az így nyert adatokat más forrásból származó személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze. A résztvevők hozzájárulása esetén az adatokat adott esetben társaságunkkal ügyfélkapcsolatban álló szervezetek - pl. a felmérések támogatói - számára továbbítjuk.
7.4
Az adatkezelés részleteit az adott szavazás, felmérés vagy egyéb adatvédelmi relevanciával bíró esemény adatkezelési elvei tartalmazzák.
 
8    Levelezés
8.1
Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal.
8.2
Reklámnak minősülő leveleket felhasználóink részére kizárólag felhasználóink előzetes hozzájárulásával küldünk, világosan és egyértelműen azonosítható formában.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezetünk azon személyekről, akik részünkre írásban bejelentették, hogy kívánnak szolgáltatásunk felhasználásával reklámot kapni. A nyilvántartásban nem szereplő személyek részére nem küldünk reklámot. A nyilvántartást harmadik fél számára kizárólag az igénybe vevő előzetes hozzájárulásával adjuk át.
8.3
Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok és egyéb levelek küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.
 
9    Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek
9.1
Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: info@civilsupport.hu  
9.2
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
Kérelmére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait.
A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg.
9.3
Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére az alábbi esetekben:
(a) ha az adatok kezelése jogellenes (ide tartozik különösen, ha az önéletrajzában vagy egyéb pályázati dokumentumaiban a 4.2 pont alatt meghatározott különleges adat szerepel, amelynek kezelésére - az Ön külön írásbeli engedélyének hiányában - nem vagyunk jogosultak.);
(b) ha Ön kéri;
(c) az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
(d) az adatkezelés célja megszűnt;
(e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
9.4
Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Tiltakozását - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesítjük, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
9.5
Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per - választása szerint - megindítható az Adatkezelő vagy az Ön (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.
 
Hatályos: 2014.09.22.
 
  Keresés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álláskeresőknek
Civil szervezeteknekVállalati CSR